Snagor

13 tekstów – auto­rem jest Sna­gor.

Nasze życie to ciągły bieg. Pędzi­my przez ten świat, cza­sem nie zas­ta­nawiając się nad tym, co nas otacza, co do tej po­ry osiągnęliśmy, cze­go doświad­czy­liśmy. A może by tak wbrew wszys­tkiemu na [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 grudnia 2015, 00:12

Francuzi winni zamachom

Można po­wie­dzieć, że ten lis­to­pado­wy piątek 13 fak­tycznie na­leżał do pecho­wych. Zwłaszcza dla Fran­cuzów, którzy przeżyli jedną z naj­większych tra­gedii od czasów II woj­ny świato­wej. Ra­dio Zet po­daje, że w wy­niku przeprowadzonych [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 6 fiszek • 15 listopada 2015, 00:12

Czy w dzisiejszych czasach można być ateistą?

Jes­tem człowiekiem, który jest w do­syć dużym stop­niu skłóco­ny z wiarą. Mogę mieć swo­je po­wody, równie dob­rze mogę ich nie po­siadać. To czy ktoś wie­rzy, czy też nie, to spra­wa in­dy­widual­na. Powszechnie [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 18 sierpnia 2015, 16:36

Skarpetki

Przy­jechałem z podróży długiej
Kil­ka par skar­pe­tek Ci dałem
Tyś je miała kąpieli pod­dać błogiej
Lecz od­dałaś mi jedną skar­petkę, a ja Cię nie doceniałem... 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 7 czerwca 2015, 14:18

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 29 maja 2015, 20:00

To smut­ne, że człowiek pot­ra­fi być tak za­gubiony i sa­mot­ny wśród tłumów. Z dru­giej stro­ny, czy zwyk­li ludzie mogą zas­po­koić to odo­sob­nienie? Le­kar­stwem na to jest je­dynie gro­no tych, którzy od­dają Ci cząstkę siebie.

*Ta­ka oczy­wis­ta oczywistość* 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 kwietnia 2015, 14:58

Spowiedź ateisty

Wi­tam. Dzi­siaj przed­sta­wię się Wam ja­ko Sna­gor, choć tak nap­rawdę mam na imię Mi­kołaj. Jes­tem młodym chłopa­kiem, który jest nieco za­gubiony w świecie. Sam siebie ok­reślam ja­ko dzieciaka, bo czym jest 20 [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 7 fiszek • 30 listopada 2014, 14:14

Czasem

Cza­sem w naszym życiu po­jawiają się ludzie, którzy przew­ra­cają je do góry no­gami. By­wa tak, że na początku niczym szczególnym się nie wyróżniają. Ot ko­lej­ny zna­jomy, czy zna­joma. Jed­nak nies­podziewa­nie, coś się [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 17 fiszek • 24 sierpnia 2014, 06:04

Szum, bum, kwiatów nie przyjmę

Me­dia huczą, brzmią i biją. Nies­forna nas­to­lat­ka nie przyjęła kwiatów od pre­miera. Jak to tak? A no tak to. Jak sa­ma o so­bie mówi, jest wielką pat­riotką i kwiatów od zdraj­cy narodu [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 4 fiszki • 4 czerwca 2014, 04:11

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 9 września 2013, 18:10
Zeszyty
  • Ciekawe – To co jest niez­wykłe i ory­ginal­ne

  • Felietony – Naj­ciekaw­sze prze­myśle­nia

  • Myśli – Piękno za­pisa­ne w słowach

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Snagor

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

28 grudnia 2015, 00:12Snagor do­dał no­wy tek­st Nasze życie to ciągły [...]

19 listopada 2015, 17:20fyrfle sko­men­to­wał tek­st Francuzi win­ni za­machom

19 listopada 2015, 16:17Snagor sko­men­to­wał tek­st Francuzi win­ni za­machom

17 listopada 2015, 12:02fyrfle sko­men­to­wał tek­st Francuzi win­ni za­machom

17 listopada 2015, 10:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Francuzi win­ni za­machom

17 listopada 2015, 08:22natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Francuzi win­ni za­machom

16 listopada 2015, 19:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st Francuzi win­ni za­machom

16 listopada 2015, 07:12natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Francuzi win­ni za­machom

15 listopada 2015, 17:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Francuzi win­ni za­machom

15 listopada 2015, 17:02fyrfle sko­men­to­wał tek­st Francuzi win­ni za­machom